Ergoterapi Testleri

Dunn Duyu Profili

Bu test, özür grubu ve etkilenim derecesi ayırt edilmeden 3 ile 10 yaş arası tüm çocuklar için geçerlidir. Bu test çocuğun günlük yaşamında en çok iletişimde olduğu kişi eşliğinde ergoterapist tarafından doldurulur. Her madde Likert skalasına göre 1-5 arasında puanlanır. Duyu profili; duyusal işlem, modülasyon, davranışsal- duygusal cevaplar olarak üç bölümden ve 14 parametreden oluşur. Her parametre kesin farklılık, muhtemel farklılık, tipik performans şeklinde tanımlanır. Kesin farklılık puan aralığından tipik performans puan aralığına doğru geçiş duyusal modülasyon, duyusal işlemleme ve davranışsal-duygusal cevaplarda gelişimi tanımlar.

Duyusal Bütünleme ve Praksis Testi (SIPT):

4-11 yaş arası çocuklarda duyusal işlemleme becerilerini ayrıntılı olarak değerlendiren 17 alt testten oluşan standardize bir testtir.

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi, dört buçuk -ondört buçuk yaş grubundaki çocukların motor fonksiyonlarını ölçmek için geliştirilmiştir. 8 alt test ve toplam 46 maddeden oluşan bu test, kaba ve ince motor becerileri ölçen detaylı bir ölçüm aracıdır. Bu alt testlerden 4 tanesi kaba motor becerileri (koşma hızı ve çeviklik, denge, bilateral koordinasyon, kuvvet), bir tanesi hem kaba hem ince motor beceriyi (üst ekstremite koordinasyonu), 3 tanesi ince motor beceriyi (cevap hızı, görsel-motor kontrol, üst ekstremite hızı ve becerisi) değerlendirir. Testi tamamlama süresi ortalama 45-60 dakikadır.

Minnesota Yazı Yazma Değerlendirmesi

5-7 yaş grubundaki çocuklarda yazı yazma becerilerini ve müdahale sonucundaki ilerlemeyi kaydeden bir değerlendirme aracıdır. Okunaklılık, hizalama, büyüklük ve aralık bırakma değerlendirilir.

Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi 3 (MVPT-3)

Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3 (MVPT-3) görsel ayrım (1-8), şekil oluşturma (-13), görsel hafıza-I (14-21), görsel yakınlık -I (22-34), görsel ayırt etme (35-45), mekânda konum (46-50), şekil zemin (51-55),görsel yakınlık II (56-60) ve görsel hafıza II (61-65) olmak üzere toplam 9 ana başlıktan ve 65 şekilden oluşmaktadır. 4-95 yaş arasındaki bireylere bireysel olarak uygulanabilen test, 65 maddeden oluşmaktadır. Testteki ilk 40 madde 4-10 yaş arası çocuklara, 14-65 arasındaki 51 madde ise 10 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Ölçekte yer alan her bir madde de örnek bir şekil(siyah- beyaz) ve bu şeklin aynısının da bulunduğu dört seçenek yer almaktadır.

Bazı maddelerde örnek ile cevap aynı sayfada verilirken bazı maddelerde ayrı sayfalarda verilmiştir. Yanıtlayıcıya önce örnek şekil gösterilmekte, bir süre bekledikten sonra (yaklaşık 5 saniye) arka sayfaya geçerek şeklin aynısının yanıtlayıcı tarafından bulunarak işaretlenmesi (“A”,“B”, “C”, “D”) ya da gösterilmesi istenmektedir. Uygulayıcı tarafından her bir şık işaretlenerek puanlanmaktadır. Uygulama her bir çocuk için yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Test normalde tek bir oturumda tamamlanmasına rağmen küçük çocuklarda, isteksiz olan ya da direnç gösteren çocuklarda birden fazla oturumda uygulanabilmektedir.

Pediatrik Özürlülük Değerlendirme Kaydı (PEDI)

6 ay-7,5 yaş aralığındaki çocuklarda günlük yaşam aktivitelerini (kendine bakım, mobilite, sosyal fonksiyon) değerlendirir. PEDI, çocukların fonksiyonel yeteneği ve performansını değerlendiren kapsamlı bir klinik değerlendirme aracıdır. Birinci bölüm olan Fonksiyonel Beceriler Bölümü 197 maddeden oluşur ve çocuğun fonksiyonel yeteneklerinin doğrudan ölçümüdür. Bu bölümde Kendine Bakım alt bölümü 73, Mobilite alt bölümü 59 ve Sosyal Fonksiyonlar alt bölümü de 65 maddeden oluşmaktadır. Çocuğa, bu bölümdeki maddeleri “0=yapamaz” ve “1=yapabilir” olarak puan verilir. Her bir alt bölümün sonunda o bölümün puanları toplanır ve alt bölümlerin puanlarının toplanması ile Fonksiyonel Beceriler (FB) toplam puanı elde edilir. İkinci ve üçüncü böülmler çocuğa bakan kişilerin yardımı ve yardım şeklini değerlendirir. Kendine bakım, mobilite ve sosyal fonksiyon maddelerinde oluşur. Çocuğa bakan kişinin yardımıyla ilgili değerlendirme bağımsız, gözlem, minimum, orta, maximum, tam olarak derecelendirilir. Uyarlama değerlendirmesi ise uyarlama yok, çocuğa yönelik uyarlamalar, rehabilitasyon araçları ve yoğun uyarlama olarak 4 kategoride incelenir.

Kısa Çocuk Aktivite Profili (SCOPE)

2-21 yaşları aralığında bireylerin aktivite performanslarını değerlendirir.

Görsel Algılama Becerileri Testi 3 (TVPS-3)

4-18 yaş aralığındaki bireylerde görsel ayrım, görsel hafıza, görsel-uzaysal ilişki, görsel şekil algılama becerilerini değerlendirir.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi